YÖK’ten YÖS ile ilgili yeni açıklama

ÖNEMLİ NOT: YÖS ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN 2011 YILI İTİBARİYLE TEKRAR YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR! AŞAĞIDA YER ALAN HABER 2010 YILI TARİHLİDİR.

Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Mart 2010 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı

Bilindiği üzere, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kendi imkanlarıyla eğitim almak isteyen öğrenciler için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü (YÖS) ve Yurt Dışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) uygulanmaktadır.

YÇS’ye “anne veya babası, işi veya görevi nedeniyle yurt dışında bulunduğu sırada, ortaöğrenimlerini bu ülkelerin lise veya dengi meslek okullarında yapan öğrenciler” başvuru yapmakta ve bu sınavın kontenjanı da YÖS gibi ÖSS’den ayrı belirlenmektedir.

Avrupa Yüksek Öğretim Alanındaki çağdaş ve başarılı uygulamaları da dikkate alarak, 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmasına karar verilmiştir. Bu sistemin birinci aşaması olan “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”,  öğrencilerin ortak alan derslerinden oluşan bir sınavdır. İkinci aşaması olan “Lisans Yerleştirme Sınavları” adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen sınavlardır.

Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme sisteminde yapılan çalışmalara paralel olarak Türkiye’nin uluslararası rekabete açılabilmesi için yabancı uyruklu öğrenci kabulü incelenerek, 06/01/2010 tarihli Değerlendirme Kurulu toplantısında,  “2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Türkiye’de yükseköğretim programlarına yerleştirme için yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)’nın kaldırılarak, yabancı uyruklu öğrenci kabulünde uygulanacak esasların ve kabul şartlarının üniversiteler tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi ve Yükseköğretim Kurulunda onaylanmış koşullarla yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünün yapılması” karar altına alınmıştır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin yapılan çalışmalar sırasında:

  • Türkiye’deki ortaöğretim sisteminde işlenen konular ve ders içerikleri ile yurt dışındaki eğitim sisteminde işlenen dersler ve içeriklerinin örtüşmediği,
  • Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlamayan öğrencilerin almadıkları bir eğitim sistemine ilişkin sorulardan oluşan sınavlarda mağduriyetinin engellenmesi,
  • Sınırlı sayıdaki programa yerleşme imkanı sağlayan YÇS’nin kaldırılarak bu öğrenci grubunun da faydalanabileceği bir sistem oluşturulmasının yararlı olacağı

hususları dikkate alınarak “Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü” uygulamasının bırakılarak “Yurt Dışından Öğrenci Kabulü” uygulamasının başlatılmasına ve bu sisteme ortaöğretiminin tamamını Türkiye ve KKTC hariç yurt dışında tamamlayan TC uyruklu adayların da başvuru yapabilmesine karar verilmiştir.

Kurulumuz alınan bu kararın doğru olduğunu ve uygulanması gerektiğini düşünmekle birlikte  kamuoyunda konunun yanlış anlaşılmalara neden olduğu ve yapılan bazı açıklamaların Türkiye’de ortaöğretimini tamamlayan adaylar üzerinde olumsuz etki yaratarak, motivasyonlarını bozabileceği hususlarını dikkate alarak ortaöğretiminin tamamın yurt dışında tamamlayan adaylar için konunun daha sonraki yıllarda getirilen değişikliğin sonuçları itibariyle görülerek doğru anlaşılmasından sonra yeniden değerlendirilmek üzere ele alınmasına ve 21.01.2010 tarih ve 2010.1.22 sayılı Yükseköğretim Genel Kurul kararının “B- Başvuracak adaylar başlığı altında yer alan a maddesinin 2 numaralı alt bendinin (TC veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların) ve b maddesinin 1 numaralı alt  bendindeki (lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç) ibaresinin geri alınmasına karar vermiştir.

Yükseköğretim kurumlarında yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanları daha önceki yıllarda olduğu gibi ÖSS sınavı kontenjanlarına ek olarak belirlenmektedir. Bu kontenjanlar yabancı uyruklu öğrenci sınavı ve kabulünde kullanılan kontenjanlardır. Alınan karar ile söz konusu bu “sınırlı ve ek kontenjanlara” yabancı uyruklu adaylarla beraber, ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan TC uyruklu adaylara da başvuru hakkı verilmiştir. Alınan kararda, TC uyruklu olup, yurt dışında eğitim gören tüm adayların sınavsız üniversitelere kabul edileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu adaylar, yurt dışından yükseköğrenim görmeye gelecek diğer adaylar gibi üniversitelerin YÖK tarafından kabul gören sınırlı sayıdaki “belirlenen kontenjanlarına” başvuru yapacak ve başvuruları yine üniversitelerin belirlediği “başvuru şartları” dikkate alınarak üniversiteler tarafından değerlendirilecektir. Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar ile başvuru şartını sağlasa bile başvuran adaylar içinde kontenjan dahilinde sıralamaya giremeyen adayların başvurduğu üniversiteye kaydının yapılması mümkün değildir.

Website: