YÖK’ten Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ilişkin duyuru

Açıklama :
YÖK, aldığı bu yeni karar ile lise öğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayan ve TC vatandaşlığından çıkan öğrencilerin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanma haklarının varlığını kabul etmiştir.
YÖK ‘ ün 26 Ağustos 2011 Tarihli Duyurusu:
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda Kurulumuz aleyhine açılan, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantılarında belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarının A-Genel İlkeler alt başlıklı kısmının 4 üncü maddesinin, “B- Başvuracak Adaylar” alt başlıklı kısmının “a” bendinin ve “b” bendinin 2 nci maddesinin iptali ve yürütmeyi durdurma talebine ilişkin dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 30.05.2011 gün ve 2010/1171E sayılı kararı ile verilen yürütmeyi durdurma kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesinin (g) fıkrasının “Yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası verilen öğrenciler bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar” biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa Mahkemesinin 28.04.2011tarih ve 2009/59E,2011/69K sayılı kararı ile iptal edilmiş olması nedeniyle anılan kararlar 25.08.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş;
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların B-Başvuracak Adaylar başlığı altında bulunan (a) ve (b) bentlerinin;
B- Başvuracak Adaylar:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
1. Yabancı uyruklu olanların,
2. Doğumla Türk vatandaşı olup ta İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
3. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4. T.C uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
5. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
başvurularının kabul edilmesine,
b) Adaylardan;
1. T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
2. K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
3. Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC
dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
5. T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,
başvurularının kabul edilmemesine,
şeklinde düzenlenmesi uygun görülmüştür.
Bağlantı adresi: http://www.yok.gov.tr/content/view/1073/

Website: